Страницы: 144
ISBN: 978-5-90511557-8
Год: 2017
Примечание: Таллама тоғыстар чыындызы: кибелiстер, поэма паза кибелiснең пазылған роман (Сборник избранных стихов, поэм, романа в стихах)

Посещения: 467

Обзор

Пу чыындыда хакас поэзиязында иң килкiм тӧстеглiг чайаачы тоғыс - М.Р. Баиновтың «Таң солбанында тоғазығ» тiп кибелiстiг романы - чарыхха сыхча, ағаа хоза поэма жанрынаң танызып аларға чарир паза олаңай кибелiстер аймағын кӧрiп аларға оңдай полар.