Хакас тілінең пазылған хоос произведениелернің республика синіндегі марығның чиңісчізі таныхтал парған

Пӱӱн, Хакас тілінің кӱнінде, Хакас Республиканың культура Министерствозында Хакас тілінең пазылған хоос произведениелернің республика синіндегі марығның чиңісчізіне турыстығ сыйых сыйлааннар.

Хакас тілінің чылын таныхтап чайаачылар туразы хакас тілінең пазылған хоос произведениелернің республика синіндегі марығны иртірібіскен. Тӧреен тілібісті хайраллап халар ӱчӱн паза хакас тілінең пасчатхан писательлернің хоос узын кӧдірер кирекке хайығ салып, ӧнетін марығ чарлалған.

Марығда сигіс хоос чайаачы тоғыс араласхан. Паалағҷылар марығда араласхан тоuыстарныy аразында иң артығын таллап, чиңісчі тоғысты адааннар: «Кізі чуртазы – пір хараа» хоос чоох. Иң пӧзік пааллағ алған тоғысты Тодинова Инна Филипповна пас салтыр.

Марыгның салтарларын, паза чиңіс алған тоғысты пӧзік паалап, Инна Филипповнаны Хакас Республиканың культура Министрі Леонид Валентинович Еремин алғыстаан, сыйыхтаан.

Дополнительная информация для СМИ по телефону: 8(3902) 225-378, Ирина Юсупова, методист Дома литераторов Хакасии

Тэги:#Дом_литераторов_Хакасии#Год_хакасского_языка #Литературный_конкурс#художественных_произведений #на_хакасском_языке#