Категория: Книги на хакасском языке
Страницы: 324
ISBN: 978-5-7091-0503-4
Год: 2011
Примечание: Героическое сказание на хакасском языке

Посещения: 3277

Обзор

Автор admin

Алыптығ нымахтың ӧӧн матыры, Сибен Арығ хыс кізі, уғаа ухаанҷыл. Ол тӧреелекӧк Тӱн Хара пабазының хара киректер идерге сағын чӧргенін сис салча. Тӱн Хара час орай Сибен Ханны чох идібізерге сынан чӧрче. Алып оолғыҷах, ӧс парза, кӱстіглердең иң артых кӱстіг полар одыр. Тӧгілібізер ханы чох полар, ӱзілібізер тыны чох, сині-кимі чох изебі чох алып полар.

Сибен Арығ, ам на ах чарыхха кӧрініп, Худай хосханы Сибен Хан, час орайны, арачылирға, хусхаҷахха хубулып, учухча. Тӱн харадаң пасха, Сибен ханы чир алтындағы алып-кӱлӱктер істезіп пастапчалар. Андағ изебі чох кӱстіг алып ӧс парза, оларға даа сидік полыбысхадағ. Аннаңар олар аны, оғырлап апарып, постарына айландырарға хынғаннар. Талас-кӱрес тыыбысча…

Дата размещения: